Enkel de mate van gedetailleerdheid van de informatie zal verschillen

Enkel de mate van gedetailleerdheid van de informatie zal verschillen tussen enerzijds leden krediet van raad van bestuur en anderzijds bijvoorbeeld investeer¬ders. De onderneming kan dezelfde informatie produceren voor diverse belangen¬groepen, waarbij bijgevoegde details afhankelijk zijn van de doelgroep.

Tijdsperspectief: de informatie moet in het juiste perspectief worden geplaatst, rekening houdend met het verleden en de evolutie in de persoonlijke lening toekomst. Dit moet het mogelijk maken om een juiste evaluatie uit te voeren van het actuele cijfermate¬riaal.

Tijdig: de snelheid waarmee het cijfermateriaal wordt naar buiten gebracht is be-langrijk. Het vergt veel extra energie om het cijfermateriaal naar de perfectie te laten evolueren. Anderzijds daalt de waarde van het cijfermateriaal naarmate de tijd verstrijkt. Het is beter dat de raad van bestuur minder perfecte informatie ontvangt, binnen de grenzen van de aanvaardbaarheid, dan wanneer de informatie te laat komt.

De informatie moet beschikbaar zijn om de raad van bestuur toe te laten cor¬rigerende beslissingen te nemen die nog uitwerking kunnen hebben. Corrigerende acties voor problemen die te laat worden geuit, zijn dikwijls achterhaald en waar¬deloos, ook al zouden ze op een vroeger tijdstip efficiënt zijn geweest.

In de rapportering moet een onderscheid worden gemaakt tussen de informatie die maandelijks en deze die per kwartaal wordt gepresenteerd. De maandelijkse rap-portering moet informatie leningen bevatten omtrent de gerealiseerde prestaties in uitvoering op de strategische richtlijnen van de raad van bestuur.

De kwartaalrapportering anderzijds moet ook een ruimer kader schetsen van de onderneming, haar in de markt en kwalitatieve informatie bevatten over de onderneming, haar concurrenten en de markt.

Betrouwbaar: de raad van bestuur moet beslissingen nemen op basis van onder andere de tussentijdse rapportering. Het spreekt voor zich dat bijgevolg de informa¬tie die hierin wordt opgenomen, betrouwbaar moet zijn.

Vergelijkbaar: de in de rapportering opgenomen cijfergegevens zijn vergelijkbaar met deze opgenomen in de verslagen van vorige periodes. De rapporten zijn con¬sistent opgesteld van vergelijkbaar niveau over de periodes.

Vergelijkingen moeten worden uitgevoerd tussen budgetten, naar werkelijkheid. Een aangepaste projectie wordt opgesteld uitgaande van huidige realisaties.