Bepalen de statuten van een CVBA of CVOA niets omtrent

een statutenwijziging of voorzien zij in deze mogelijkheid zonder te preciseren met welke meerderheid, dan moet men aannemen dat voor dergelijke beslissing de instemming van alle vennoten vereist is. Andersluidende clausules zijn echter mogelijk en dit met betrekking tot alle soorten beslissingen. Zo kan voorzien zijn in een gewone meerderheid (de helft + 1) of in een volstrekte meerderheid. 7. 4. Vereisten voor een wijziging van het maatschappelijk doel373. Voor de NV, Comm. VA en BVBA:1) aanwezigheid:- Ie vergadering: niet alleen de helft van het kapitaal moet aanwezig zijn, maar ook de helft van het totaal lenen aantal effecten die het kapitaal niet vertegenwoor-digen, indien er zo’n effecten zijn (enkel in een NV en een commanditaire vennootschap op aandelen);- 2e vergadering: geen minimumvereisten;2) meerderheid: een wijziging is slechts dan aangenomen, wanneer zij viervijfden van de stemmen heeft verkregen (onthoudingen krediet en ongeldige stemmen worden als neen-stemmen beschouwd). 374. Voor de CVBA en de CVOA gelden dezelfde regels, uitgezonderd het feit dat de voormelde documenten niet moeten worden opgestuurd naar de vennoten. Ze liggen wel ter beschikking op de zetel van de vennootschap. 7. 5. Vereisten voor een wijziging in de rechten van of soorten aandelen375. Voor de NV, Comm. VA en BVBA:1) aanwezigheid: zelfde vereisten als voor een gewone statutenwijziging;2) meerderheid: de beslissing is slechts dan aangenomen wanneer zij drievierden van de stemmen heeft verkregen binnen de groep van de kapitaalaandelen en de effec¬ten die het kapitaal niet vertegenwoordigen (onthoudingen en ongeldige stemmen worden als neen-stemmen beschouwd).

De eventuele beperkingen m. b. t. het stem¬recht zijn niet van toepassing. De regels voor de NV zijn van toepassing, tenzij de statuten anders bepalen. 8. Toepasselijke wetgevingW. Venn. NV Artikel 439, 441, 442, 443, 448, 453, 235, 461, 465, 504, 620, 621, 622, 623, 625, 627, 628, 631, 632, 878, 63, 539, 541, 546, 551, 542, 544Comm. VA Artikel 657BVBA Artikel 275, 280CVBA Artikel 355, 377, 367, krediet 378, 382, 383, 384, 386 HOOFDSTUK 10Notulen van de jaarvergadering1- Omschrijving376. De notulen, al of niet aangevuld met de aanwezigheidslijst, zijn het verslag dat van elke zitting van de algemene vergadering wordt opgemaakt. 377. Artikel 546 en artikel 278 van het W. Venn. maken melding van notulen. De inhoud, noch vorm hiervoor is echter wettelijk bepaald. Nochtans is het ook hier be-langrijk om een bewijs te hebben van wat er zich op de algemene vergadering heeft voorgedaan en wat er werd besloten.